pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
   
  Algemeen
   
   Actueel
 
NIEUWS VAN DE WEBWEG
(Deze site is bijgewerkt op 6 juli 2004) 
Acht lidorganisaties van CG-Raad
zeggen vertrouwen op in bestuur
Het ziet er naar uit dat de problemen binnen de CG-Raad (Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad) die zich aandienden tijdens de Algemene Ledenvergadering van 9 juni nog geenszins tot het verleden behoren. In deze vergadering dienden negen lidorganisaties een motie in, waarin het vertrouwen in het bestuur werd opgezegd en de begroting 2004, het werkplan en het plan voor de 'kolommenstructuur' werden afgekeurd. Deze motie werd met zestien stemmen voor en veertien stemmen tegen aangenomen.

Extra Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van de CG-Raad was echter van oordeel dat deze motie niet rechtsgeldig is, omdat deze geen tweederde meerderheid kreeg. Daarom belegde de Raad een extra Algemene Ledenvergadering op 30 juni. Op deze extra vergadering zegden acht lidorganisaties opnieuw hun vertrouwen in het bestuur op. 

Blijkens een persbericht van de CG-Raad gaf de Algemene Ledenvergadering nu met zeer ruime meerderheid steun aan de koers die het bestuur heeft gekozen en werden ook de stukken goedgekeurd. Aan de stemming (en dat vermeldt het persbericht niet) namen de vertegenwoordigers van de acht lidorganisaties echter geen deel meer omdat zij, na het afleggen van een verklaring, de vergadering voortijdig verlieten. Naar een vertegenwoordiger van een van deze organisaties ons meedeelde wilden zij geen verantwoording meer dragen voor de besluitvorming. In de verklaring (Klik op verklaring voor de volledige tekst) die namens de acht werd afgelegd, zeggen de organisaties zich te zullen beraden op hun lidmaatschap van de CG-Raad.

De acht organisaties die het vertrouwen hebben opgezegd, vertegenwoordigen samen meer dan honderdduizend leden. Het zijn (in alfabetische volgorde):

  • Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland,
  • Huntington PatiŽnten Vereniging,
  • Muliple Sclerose Vereniging Nederland,
  • Parkinson PatiŽntenvereniging,
  • Per Saldo,
  • ReumapatiŽntenbond,
  • Stichting Bloedlink en de
  • Vereniging Spierziekten Nederland.

Geschilpunt

Aan de extra Algemene Ledenvergadering was een bespreking met het bestuur vooraf gegaan, die klaarblijkelijk niet tot een oplossing heeft geleid. Belangrijk geschilpunt is het gegeven dat de acht organisaties aandringen op een fusie met de Nederlandse PatiŽnten/Consumenten Federatie (NP/CF)

In een brief die zij na de eerste Algemene Ledenvergadering aan de leden van de CG-Raad hebben gezonden, schrijven zij in een toelichting op de door de acht organisaties ingediende motie onder meer te streven naar een optimale belangenbehartiging:

"In het algemeen, en zeker in deze tijden van grote bezuinigingen, achten wij het noodzakelijk dat de belangen van mensen met een handicap of een chronische ziekte optimaal worden behartigd. Mensen worden geconfronteerd met grote eigen bijdragen en het afschaffen van belangrijke voorzieningen, zoals het bovenregionaal vervoer (Traxx). Er is zeer sterk bezuinigd op de bijzondere bijstand. De bijdragen voor de thuiszorg zijn exorbitant hoog. Bij de invoering van de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning dreigen mensen opnieuw getroffen te worden. En het einde van alle rampspoed is nog niet in zicht. Niemand lijkt het tij te kunnen keren. Als belangenorganisaties horen wij in volle overtuiging op te komen voor het belang van onze leden. En dat is ook precies wat wij willen doen."

"Slagkracht"

"Binnen onze sector zijn verschillende koepels actief voor ouderen, voor psychiatrische patiŽnten, voor dienstverleners, voor instellingen etc. Iedereen heeft een eigen belangenvertegenwoordiger. Voor mensen met een lichamelijke handicap of een chronische ziekte zijn er echter twee koepelorganisaties: de NP/CF en de CG-Raad. De eerste houdt zich meest bezig met vraagstukken op het gebied van de zorg, inclusief de thuiszorg, de tweede is meer gericht op welzijn en emancipatie. Beide koepelorganisaties vertegenwoordigen een groot belang en hebben grote verdiensten. Het NP/CF speelt alert in op de ontwikkelingen in de zorg en heeft een sterke positie in het Haagse circuit. De CG-Raad heeft zich in de persoon van voorzitter, Jan Troost, ontwikkeld tot een goed zichtbare spreekbuis van mensen met een functiebeperking. Beide koepels hebben hun eigen kwaliteiten, hun eigen visie en hun eigen cultuur. Maar doordat de belangen van onze leden verdeeld zijn over twee koepelorganisaties, gaat erg veel slagkracht verloren. Erger nog, een belangrijk dossier als dat van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, kan niet adequaat beheerd worden omdat zorg en welzijn hierin nauw met elkaar verbonden zijn en CG-raad en NP/CF hierin niet samenwerken. De waardering die wij hebben voor het werk en de kwaliteiten van beide koepelorganisaties mag ons niet blind maken voor het feit dat de belangen van onze leden in de huidige constellatie niet adequaat behartigd kunnen worden."

Versnippering

De brief stelt dan verder niet te willen berusten  in een situatie waarin de organisaties voor mensen met een chronische ziekte of handicap buiten spel lijken te zijn gezet. 

De acht organisaties vinden dat er iets moet veranderen. Volgens de brief gaat het beleid, zoals de CG-Raad dat in het werkplan heeft voorgesteld, op de oude voet verder. Ook meent de groep dat uit de begroting van de CG-Raad blijkt dat men de financiŽn nog steeds niet op orde heeft, wat een negatieve uitwerking zal hebben op de slagkracht van de organisatie. Tenslotte houdt het 'kolommenplan', zo meent de groep, de versnippering in stand. In de brief wordt daarbij gesteld dat er naast kritiek ook waardering is voor onderdelen van beleid en dat de motie geenszins afbreuk doet "aan al degenen die zich binnen de CG-Raad met hart en ziel inzetten voor de beweging". 

De acht zeggen echter van mening te zijn dat de voorgestelde krachtenbundeling niet door dit bestuur tot stand kan worden gebracht. Zij zeggen te hopen en te verwachten dat het bestuur van de CG-Raad tijdens de komende ledenvergadering (de vergadering van 30 juni - red.) bereid is om plaats te maken voor een interimbestuur dat snel aan de slag kan met het formuleren van nieuwe beleidsuitgangspunten en kan gaan werken aan ťťn sterke koepel, inclusief de NP/CF om nog dit jaar te komen tot een concreet voorstel voor de Algemene Ledenvergadering. Indien de CG-Raad echter onverhoopt besluit om toch in functie te blijven, zo zegt de brief, dan zullen de acht (hierboven genoemde - red.) organisaties zich beraden op welke manier zij het beste hun doelstelling, de bundeling van krachten, alsnog kunnen verwezenlijken.

Dat laatste is dus gebeurd. Het bestuur is aangebleven. Blijkens het persbericht van de CG-Raad heeft de Algemene Ledenvergadering op 30 juni "met zeer grote meerderheid" (de groep van 8 lidorganisaties had de vergadering toen verlaten - red.) haar steun uitgesproken voor de koers van het bestuur om te komen tot meer samenwerking met andere (koepel)organisaties van gehandicapten, chronisch zieken en ouderen. Daarnaast stemde de Algemene Ledenvergadering in met het werkplan en de bijbehorende begroting van de CG-Raad.

Bestuur en achterban van de CG-Raad, zo wordt in het bericht gesteld, zijn het erover eens dat samenwerkingsverbanden noodzakelijk zijn. Zo heeft het bestuur reeds een strategisch akkoord gesloten met de Federatie van Ouderverenigingen (FvO) en afspraken gemaakt voor een samenwerkingsstructuur met de koepelorganisaties van ouderen, verstandelijk gehandicapten en de GGZ. Bovendien, zo stelt het bericht, werkt de CG-Raad steeds nauwer samen met de NP/CF . De Raad zegt voorts toe de Algemene Ledenvergadering te betrekken bij alle stappen die gezet zullen worden.

Tenslotte betreurt het bestuur van de CG-Raad het feit dat "een kleine groep lidorganisaties" wilde dat het bestuur zou aftreden. Het bestuur wil dat zij blijven en uit de wens snel met deze organisaties te spreken.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Home
   
  Vorige
   
pixelzwart.gif (807 bytes)