pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
 
Algemeen
 

 

pixelwit.gif (43 bytes) NIEUWS VAN DE WEBWEG

 

  pixelzwart.gif (807 bytes)
 
Home
 
Vorige
pixelzwart.gif (807 bytes)
(Deze site is bijgewerkt op 19 april 2003)

CVZ: "zonder maatregelen over vijf jaar
tekort van 30 miljard euro in de AWBZ"

Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) vindt  dat er met spoed een discussie moet komen over maatregelen om de tekorten in de AWBZ tegen te gaan. Als deze uitblijven verwacht het CVZ over vijf jaar een tekort van dertig miljard euro in de kas van de AWBZ. Behoudens goedkeuring van de collegevergadering van 24 april zal het CVZ de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) adviseren de Ziekenfonds- en AWBZ-premie in 2004 fors te verhogen

Het CVZ is een zelfstandige overheidsorganisatie die de Ziekenfondswet en de AWBZ coŲrdineert. Bij de te nemen maatregelen kan volgens het CVZ worden gedacht aan maatregelen in de financiŽle sfeer en aan de inhoud van het pakket. Als maatregelen uitblijven en er vindt de komende jaren geen premieverhoging plaats, dan verwacht het CVZ in 2008 een dekkingstekort van ruim dertig miljard euro in de AWBZ.

Ziekenfondswet

Het College voor Zorgverzekeringen adviseert de minister om de procentuele premie Ziekenfondswet (ZFW) voor 2004 vast te stellen op 9,21 %
(2003: 8,45%), onderverdeeld naar 1,85% voor werknemers en 7,36% voor werkgevers. Bij het geadviseerde percentage zijn de geraamde lasten van de Algemene Kas in 2004 volledig gedekt door de baten. Er is zelfs, volgens het advies, sprake van een positief dekkingssaldo van 1,3 miljard euro. Het college adviseert echter om het overschot niet aan te wenden voor een verlaging van de premie, omdat verwacht wordt dat op middellange termijn de baten achterblijven bij de lasten. Voor de middellange termijn verwacht het CVZ namelijk een toename van de lasten met circa vijf procent en een stijging van de baten met circa drie procent. Bij een gelijkblijvende premie (8,45%) resulteert dit volgens het college in 2008 in een negatief dekkingssaldo van ongeveer 7,5 miljard euro.

AWBZ

Het CVZ adviseert de premie AWBZ voor 2004 vast te stellen op 13,66%. Dat is 0,66% hoger dan het noodzakelijke lastendekkende niveau (13%). Deze opslag is noodzakelijk om een deel van het huidige dekkingstekort in het Algemeen Fonds weg te werken. Dit tekort is volgens het CVZ voornamelijk ontstaan doordat de premie in de afgelopen jaren veel te laag was vastgesteld. Zonder opslag zou het dekkingstekort in het Algemeen Fonds in 2004 uitkomen op 4,5 miljard euro. Het CVZ gaat ervan uit dat het tekort over een periode van drie jaar kan worden weggewerkt. Bij de geadviseerde premieverhoging komt het dekkingstekort in 2004 uit op 3,1 miljard euro.

Het huidige verloop van de financiŽle positie van het Algemeen Fonds baart het CVZ zorgen. Als het kabinet zou besluiten de premie in de komende jaren te handhaven op het niveau van 2003 (12,05%) verwacht het CVZ in de komende jaren fors oplopende tekorten.

Om dat in beeld te brengen heeft  het CVZ een middellange termijnraming opgesteld waarbij het CVZ in 2008 een dekkingstekort verwacht van ruim dertig miljard euro. Als dit enorme tekort zou moeten worden opgevangen door premieverhoging zal voor de periode 2004-2008 volgens het college een premie nodig zijn van 15%. Bij ongewijzigd beleid zijn volgens het CVZ daarom andere maatregelen noodzakelijk om dit fors oplopende tekort tegen te gaan. Het CVZ zal een rapport opstellen, waarin de verschillende mogelijkheden nader worden bekeken. De instrumenten die daarbij aan de orde komen zijn: procentuele premie, financiering, eigen betalingen en de pakketsamenstelling.

Een en ander is te lezen in de rapporten over de lasten, financiering en premies ZWF en AWBZ 2004, die het college in zijn vergadering van 24 april 2003 behandelt en vervolgens na vaststelling aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal aanbieden.